แกรนด์สวิส สวีท สบายๆ 10 วัน 7 คืน

สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์แพ็คเกจ

ชมเมืองซูริค – ล่องเรือทะเลสาบซูริค

น้ำตกไรน์ – เซนต์กัลป์เลน – พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด (มรดกโลก)

นั่งรถไฟฟันเฟืองพิชิตยอดเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส

อินเทอลาเค่น – ชมเมือง ทดลองทำช็อคโกแลตด้วยตัวเอง – เบิร์น

เซอร์แมตซ์ – มองเทรอซ์ – เมืองกรูแยร์ – บร็อก

กำหนดตารางการเดินทาง / ราคา

04-13 มีนาคม 2022
ประเภทลูกทัวร์
ค่าบริการ
ราคาท่านละ
฿134,892
บริการเสริม
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)
฿29,900

กำหนดตารางการเดินทาง

วันแรก 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
 • 21:30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยดูแลอำนวยความสะดวก

วันที่สอง 2 : ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ชมเมืองซูริค – ล่องเรือทะเลสาบซูริค
 • 00:35

  ออกเดิทางสู่สนามบินซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

 • 06:55

  เดินทางถึงสนามบินซูริค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านฝากกระเป๋าเดินทาง(บริการส่งกระเป๋าสู่ที่พัก) จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟจากสนามบินซูริคเข้าสู่สถานีรถไฟใหญ่ประจำกรุงซูริค นำท่านเช็ค-อิน เข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัยชมเมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  1.รวมค่ารถราง ค่ารถบัสสาธารณะ

  2.รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ฟีฟ่า (รวมค่าเข้าชม)

  3.รวมค่าล่องเรือทะเลสาบแล้ว (รวมค่าเข้าชม)

  ***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด***

  พิพิธภัณท์สมาคมฟุตบอลโลก ฟีฟ่า (FIFA World Football Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์โดยเจ้...

  พิพิธภัณท์สมาคมฟุตบอลโลก ฟีฟ่า (FIFA World Football Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์โดยเจ้าของอย่างสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ไฮไลท์ของที่นี่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าทางเข้าคือ ถ้วยฟุตบอลโลกของ FIFA นอกจากไฮไลท์ถ้วยฟุตบอลโลกแล้ว ตู้จัดแสดงฟุตบอลโลกปีต่างๆ ยังสนามฟุตบอลโลกจำลอง ตุ๊กตามาสคอต มีจอภาพทัชสกรีนให้เล่นฟุตบอล มีห้องพากษ์ฟุตบอลรวมทั้งมีโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมๆ ที่ฉายเรื่องราวฟุตบอลโลกในอดีต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่คอฟุตบอลไม่ควรพลาด นับว่าเป็นมิวเซียมเอกชนที่ดีมากๆ ของสวิส นอกเหนือจากมิวเซียมอื่นๆ ในสวิสที่ทำได้ดีมีชีวิตไม่ใช่แค่วางของแปะๆ มีบอร์ดแสดงแล้วให้คนเดินชม แต่ที่สวิสจะมีแสงสีเสียง การเคลื่อนไหวมีชีวิตที่เราสัมผัสได้ เป็นมิวเซียมที่ดีเยี่ยมห้ามพลาด เช็ควันเข้าชมวางแผนเที่ยวให้ดีๆ แนะนำห้ามพลาดนะเพื่อนๆ บัตรค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ราคา CHF 24 / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย / เด็กอายุ 7 -15 ปี และคนพิการ ราคา CHF 14 / ผู้สูงอายุราคา CHF 19 / นักเรียน ราคา CHF 18 / บัตรเข้าชมแบบครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน เด็กอายุ 7 -15 ปี 2 คน) ราคา CHF 64 / ผู้ใหญ่เป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป คนละ CHF 22 / เด็กเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไปคนละ CHF 12

  ธีระชัย ธีระชัย
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(1)

  ที่พัก: Central Plaza Hotel, Zurich / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(1)

วันที่สาม 3 : ซูริค – น้ำตกไรน์ – เซนต์กัลป์เลน – พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด (มรดกโลก) – ซูริค
 • เช้า

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟซูริค โดยสารรถไฟสู่สถานีรถไฟ Neuhansen Rheinfall (50 นาที) (รวมค่ารถไฟ)

  - น้ำตกไรน์ (ไม่มีค่าเข้าชม)

  เดินทางจาก Neuhansen Rheinfall โดยรถไฟ Reginal train สู่สถานีรถไฟ ST.Gallen (2.15 ชั่วโมง) (รวมค่ารถไฟ)

  - ชมย่านเมืองเก่า บ้านเรือนที่เป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค

  - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ กัลเลน Stiftskirche St.Gallen Cathedra (รวมค่าเข้าชม)

  - เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (Abbey Library) ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นมรดกโลก (รวมค่าเข้าชม)

  - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (รวมค่าเข้าชม)

  เดินทางจากสถานีรถไฟ St. Gallen HB กลับสู่เมืองซูริค โดยรถไฟ IC Train (1 ชั่วโมง)

  ***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด

  น้ำตกไรน์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บร...

  น้ำตกไรน์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณทางเหนือของนครซือริช บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชัฟเฮาเซินกับรัฐซือริชในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณน้ำเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ำเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

  Rattanaphon Pattha
  มหาวิหารซังกัลเลน ภายนอกโดดเด่นด้วยหอคอยคู่ และตัวอาคารขนาดใหญ่ด้านหลัง มหาวิหาร...

  มหาวิหารซังกัลเลน ภายนอกโดดเด่นด้วยหอคอยคู่ และตัวอาคารขนาดใหญ่ด้านหลัง มหาวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1755 - 1766 โดย นักบวชนามว่า Otmar เพื่ออุทิศให้กับนักบวชชาวไอริส นามว่านักบุญ Gallus การออกแบบวิหารแห่งนี้ ออกแบบในสไตล์บาร็อค

  Rattanaphon Pattha
  ห้องสมุดแอบบี (Abbey) ที่ตั้งอยู่ในเมืองซังท์กาลเลิน (St. Gallen) ทางตะวันออกเฉี...

  ห้องสมุดแอบบี (Abbey) ที่ตั้งอยู่ในเมืองซังท์กาลเลิน (St. Gallen) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งห้องสมุดในที่หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยภายในได้เก็บรักษาผลงานเขียนไว้ถึง 170,000 ชิ้นและเอกสารที่เขียนด้วยมือในยุคกลางกว่า 2,100 ฉบับ ทั้งยังมีแผนผังทางสถาปัตยกรรมที่ถูกวาดไว้บนแผ่นหนังที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(3)

  ที่พัก: Central Plaza Hotel, Zurich / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(2)

วันที่สี่ 4 : ซูริค – นั่งรถไฟฟันเฟืองพิชิตยอดเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ลูเซิร์น(2)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(4)

  (บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมที่เมืองลูเซิร์น)

  เดินทางจากซูริกโดยรถไฟ EC หรือ IR Train สู่สถานีรถไฟ Art Goldau (53 นาที) (รวมค่ารถไฟ)

  1.นั่งรถไฟฟันเฟืองจากสถานี Art Goldau ขึ้นชมยอดเขาริกิ (รวมค่ารถไฟ)

  2.นั่งรถไฟฟันเฟืองจากสถานี Rigi Kulm ลงสู่เมือง Vitznau (รวมค่ารถไฟ)

  3.ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (1 ชั่วโมง) (รวมค่าเรือ)

  ***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด

  ยอดเขาริกิ (MT.RIGI) ราชินีแห่งเทือกเขา (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) ต้องเดิ...

  ยอดเขาริกิ (MT.RIGI) ราชินีแห่งเทือกเขา (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) ต้องเดินทางโดยรถไฟฟันเฟื่อง เพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาริกิซึ่งมีความสูง 6,OOO ฟุต หรือ 1,800 เมตร ด้วยรถกลไฟใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นรถจักรที่เก่าแก่ที่สุดสร้างเมื่อ ปี 1858 แต่ได้รับบูรณะเป็นอย่างดี เพลิดเพลินกับการชื่นชมชมธรรมชาติตลอดการเดินทางจนถึง MT. RIGI KLUM เขาริกิ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมอง เห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และ ทะเลสาบอีก 13 แห่ง ยอดเขาริกิ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่จะมาทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ภูเขาริกิตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง เยอรมนี และ ฝรั่งเศส ทำให้สามารถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถานที่แห่งนี้นำท่านเดินทางไปภูเขาริกิ โดยรถไฟฟันเฟืองระว่างทาง คุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่า ซึ่งได้ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1871 พอถึงยอดเขา ยังสามารถเดินตามทางเดินริมหน้าผา หรือเดินป่าชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังมีร้านอาหารให้รับประทาน พร้อมชมวิวสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

  Rattanaphon Pattha
  ทะเลสาบลูเซิร์น มีชื่อเรียกว่า Lake of the four forest cantons ตั้งอยู่ท่ามกลางห...

  ทะเลสาบลูเซิร์น มีชื่อเรียกว่า Lake of the four forest cantons ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนรูปทรงน่ารักสะดุดตา แต่งแต้มให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม และให้กลิ่นอายแห่งความเป็นเมืองแห่งขุนเขาได้เป็นอย่างดี หากใครกำลังวางแผนมาล่องเรือชมความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เราขอแนะนำ เส้นทางล่องเรือ Luzern – Hergiswil – Alpnachstad ซึ่งจุดที่น่าสนใจของเส้นทางสายนี้ก็คือ จากเมือง Alpnachstd เราสามารถต่อ cogwheel railway เพื่อที่จะขึ้นไปสัมผัสหมอกหยอกล้อกับยอดเขา Pilatus ที่สูง 2,132 เมตรได้ โดยเจ้า cogwheel railway นี้ ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสายรถ cogwheel ที่ชันที่สุดในโลก โดยมีความชันถึง 48 องศา หากใครอยากอัพเลเวลความตื่นเต้นบวกประทับใจให้พุ่งปรี๊ดเราขอแนะนำ รับรองว่า กดไลค์กันแทบไม่ทันเชียวล่ะ

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(5)

  ที่พัก: Ameron Hotel Flora, Lucerne / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(3)

วันที่ห้า 5 : ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ชมเมือง อิสระทุกท่านเลือกที่ท่องเที่ยวตามอัธ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(6)

  อิสระทุกท่านเดินเล่นในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  สถานที่น่าสนใจในเมืองลูเซิร์น

  - สิงโตแห่งลูเซิร์น, สะพานไม้โบราณ, เดินชมเมืองเก่าและย่านช้อปปิ้งถนนชวาเนน

  - ยอดเขาทิตลิส Titlis ที่สูง 3,300 เมตร (รวมค่า นั่งกระเช้า)

  - หัวหน้าทัวร์นำท่านนั่งรถไฟสู่สถานีแองเกลเบิร์ก จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส

  * พิพิธภัณฑ์ขนส่งสวิสฯ (ลดราคาค่าตั๋ว 50%)

  * ยอดเขา Piratus (ลดราคาค่ารถไฟขึ้น-ลง 50% )

  (หัวหน้าทัวร์จะพาคณะเดินชมเมืองและนำคณะไปขึ้น ยอดเขาทิตลิส (Mt. Titlis) หากท่านใดต้องการไปเที่ยวชมจุดอื่นท่านต้องเดินทางไปด้วยตนเองโดยขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้)

  อนุสาวรีย์นี้หากไม่รู้ความหมายก็คงเห็นเป็นแค่งานศิลปะธรรมดาชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่...

  อนุสาวรีย์นี้หากไม่รู้ความหมายก็คงเห็นเป็นแค่งานศิลปะธรรมดาชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่เบื้องหลังก่อนจะเกิดสิงโตหินนี้มีเรื่องราวที่สุดแสนจะประทับใจซ่อนอยู่ ค.ศ 1792 เป็นช่วงที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศส ทหารรับจ้างชาวสวิสจำนวนหลายร้อยนาย ถูกจ้างมาเพื่ออารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งราชวงศ์บรูบองของฝรั่งเศส วันหนึ่ง ประชาชนที่ต้องการปฏิวัติรวมตัวกันบุกเข้ามาภายในเขตพระราชฐานตุยเลอลี ใกล้พระราชวังลูฟว์ ทหารรับจ้างชาวสวิส ถึงแม้จะมีอาวุธครบมือพร้อมจะต่อสู้ แต่ทหารเลือกที่จะไม่ใช้อาวุธทำร้ายประชาชน ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอยู่นาน จนท้ายที่สุดทหารสวิวทั้งหมดก็เสียชีวิตลง เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจและความภาคภูมิใจให้ชาวสวิสเซอร์แลนด์ในคราวเดียวกัน จึงต้องสร้างอนุสาวรีย์สิงโตหินสลักไว้เพื่อเป็นที่ระลึกที่เมืองลูเซิร์นนี้ อนุสาวรีย์สิงโต หรือ Lion Monument เป็นผลงานการออกแบบและแกะสลักของ Bertel Thovaldsen ศิลปินชาวเดนมาร์ก ซึ่งใช้เวลาแกะสลักนานถึง 2 ปี (ค.ศ. 1820-1821) จึงแล้วเสร็จ สิงโต หมายถึง ทหารสวิสที่มีความกล้าหาญ สีหน้าแสดงถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธ แต่เท้าของสิงโตก็ยังคงปกป้องโล่ห์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์บรูบอง โดยสรุปก็คือ ทหารสวิสได้ปกป้องราชวงศ์ฯ จนวินาทีสุดท้ายด้วยความกล้าหาญ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เป็นที่ระลึก

  ธีระชัย
  ยอดเขาทิตลิส(Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzer...

  ยอดเขาทิตลิส(Titlis) เป็นหนึ่งในสี่ยอดเขาที่มีความสวยงามดุจดั่งนางงามของ Switzerland ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวแบบไหน สักครั้งในชีวิตจะต้องหาโอกาสไปทีนี่ให้ได้ โดยเฉพาะสายถ่ายภาพแนว Landscape แล้ว ผมการันตีว่าได้รูปภูเขาหิมะสวยๆกลับบ้านแน่นอน ด้านบนยอดเขาจะเป็นลานหิมะที่สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา แต่คราวนี้ลานหิมะนี้มันกว้างมาก ๆ จุดถ่ายรูปก็เยอะมาก แต่เท่าที่ผมเดินไปมาอย่างมั่ว ๆ ก็ค้นพบว่า “แท้จริงแล้วจุดที่สวยที่สุด จะอยู่ตรงลานระเบียงที่เราออกมาจากสถานีกระเช้าชั้นบนสุดนั่นแหละครับ ไม่ต้องไปเดินลุยหิมะที่ไหนไกลเลย” ผมว่ามุมนี้สวยสุดแล้ว เพราะตรงนี้เราจะเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปเป็นแนวยาว และมีเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาด้วยแล้วบอกเลยว่าโคตรสุด อารมณ์เหมือนไปอยู่ขั้วโลก นอกจาก “ยอดเขา Titlis” จะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหรือนักถ่ายภาพแล้วยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ที่อยู่ใกล้กับเมือง Luzern อีกด้วย แน่นอนว่าในเรื่องของการเดินทางมาที่นี่ถือว่าง่ายมาก ๆ หากเทียบกับยอดเขาอื่น ๆที่มีความสวยงามในระดับใกล้เคียงกัน

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(7)

  ที่พัก: Ameron Hotel Flora, Lucerne / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(4)

วันที่หก 6 : ลูเซิร์น – อินเทอลาเค่น – ชมเมือง ทดลองทำช็อคโกแลตด้วยตัวเอง – เบิร์น – ชมเมือง – เ...
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(8)

  (บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมที่เมืองเซอร์แมตซ์)

  เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น โดยรถไฟ Luzern-Interlaken Express (1 ชั่วโมง 50 นาที)(รวมค่ารถไฟ) ชมเมืองอินเทอลาเค่นและสนุกกับการทดลองทำช็อคโกแล็ตด้วยตัวท่านเอง (Workshop @Funny Chocolate Club)

  เดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ IC Train Interlaken-Bern (50 นาที) (รวมค่ารถไฟ) อิสระกับการเดินเล่นชมย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น เมืองโบราณยุคกลางที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว

  เดินทางจากเมืองอินเทอลาเค่น สู่เมือง Visp เพื่อเปลี่ยนขบวนเดินทางสู่เมืองเซอร์แมตซ์ (Bern-Visp-Zermatt)


 • ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(9)

  ที่พัก: Alpen Resort Hotel, Zermatt / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(5)

  *** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบังคับให้พักอย่างน้อย 3 คืน ทางบริษัทฯ จึงจัดที่พักให้ท่านในหมู่บ้านแทรสหรือเมืองใกล้เคียงแทน ***

วันที่เจ็ด 7 : เซอร์แมตซ์ – อิสระทุกท่านเลือกที่ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(10)

  เที่ยวชมเมืองเซอร์แมตซ์ตามอัธยาศัย เข้าชมแมตเมอร์ฮอร์นมิวเซี่ยม (รวมค่าเข้าชม)

  * ยอดเขากรอเนอร์แกรต Gornergrat (ลดราคาค่ารถไฟขึ้น-ลง 50%)

  * ยอดเขา Matterhorn Glacier Paradise (ลดราคาค่ากระเช้าขึ้น-ลง 50%)

  (หัวหน้าทัวร์จะพาคณะเดินชมเมืองและนำคณะไปขึ้น ยอดเขากรอเนอร์แกรต (Gornergrat) หากท่านใด ต้องการไปเที่ยวชมจุดอื่นท่านต้องเดินทางไปด้วยตนเองโดยขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้)

  Matterhorn Glacier Paradise (มัทเทอร์ฮอร์น เกลเชียร์ พาราไดซ์) เป็นจุดชม Matterh...

  Matterhorn Glacier Paradise (มัทเทอร์ฮอร์น เกลเชียร์ พาราไดซ์) เป็นจุดชม Matterhorn ที่ใกล้และสูงที่สุด ทำให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นได้เต็มที่ ท่านยังสามารถมองเห็น 38 ยอดเขาและ 14 ธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับที่ติดกับทั้งอิตาลีและฝรั่งเศสบนลานชมทิวทัศน์ ผจญภัยรวมไปกลับจากเมือง Zermatt ไปยัง Matterhorn Glacier Paradise โดยกระเช้า Matterhorn Express กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิวที่สูงที่สุดในยุโรป และเข้าสู่เวียงวังแห่งธารน้ำแข็งโดยผ่านอุโมงค์น้ำแข็งที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งประมาณ 15 เมตร นี่คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่อยากจะใกล้ชิดกับยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น และสวรรค์แห่งกีฬาหิมะ เพราะที่นี่สามารถพบหิมะตลอดทั้งปี 365 วันเลยทีเดียว

  Rattanaphon Pattha
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(11)

  ที่พัก: Alpen Resort Hotel, Zermatt / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(6)

  *** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบังคับให้พักอย่างน้อย 3 คืน ทางบริษัทฯ จึงจัดที่พักให้ท่านในหมู่บ้านแทรสหรือเมืองใกล้เคียงแทน ***

วันที่แปด 8 : เซอร์แมตซ์ – มองเทรอซ์ – เมืองกรูแยร์ – บร็อก – ซูริค
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(12)

  (บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งที่โรงแรมที่เมืองซูริก)

  เดินทางจากเซอร์แมตซ์สู่เมืองมองเทรอซ์ (Zermatt-Montreux) (2 ชั่วโมง 35 นาที) ชมปราสาทชิลลอง (Chillon Castle) ปราสาทสไตล์กอทิก เก่าแก่ที่สร้างในราวศตวรรษที่ 13 (รวมค่าเข้าชม)

  เดินทางจากมองเทรอซ์ สู่หมู่บ้านมงต์โบวง (Montreux-Montbovon) โดยรถไฟ Golden Pass Panoramic (45 นาที) จากนั้นเปลี่ยนขบวนรถไฟเดินทางสู่เมืองกรูแยร์ (20 นาที)

  - ชมโรงงาน ทำชีสกรุยแยร์ ที่มีชื่อเสียงและส่งออกไปขายทั่วโลก (รวมค่าเข้าชม)

  เดินทางจากกรูแยร์สู่เมืองบล็อก (Gruyeres-Bulle-Broc Fabrique) โดยรถไฟ Regional train (30 นาที) ชมโรงงานช็อกโกแลต Cailler Choccolate Factory (รวมค่าเข้าชม)

  เดินทางจากเมืองบล็อก สู่เมืองซูริก (2 ชั่วโมง 30 นาที)

  ปราสาทชียง (ฝรั่งเศส: Château de Chillon) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กในท...

  ปราสาทชียง (ฝรั่งเศส: Château de Chillon) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กในทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมงเทรอในรัฐโว ไม่ปรากฏว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีใด แต่เอกสารเก่าแก่ที่สุดที่ระบุถึงปราสาทหลังนี้อยู่ในปี ค.ศ. 1005 สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางการสัญจรระหว่างบูร์กอญกับช่องเขากร็อง-แซ็ง-แบร์นาร์ ในช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา ปราสาทถูกใช้เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของเคานต์แห่งซาวอย ต่อมาในศตวรรษที่ 16 ปราสาทถูกดยุกแห่งซาวอยใช้เป็นที่คุมขังพระและนักโทษทางการเมือง ในปัจจุบัน ปราสาทหลังนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม

  ธีระชัย
 • ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(13)

  ที่พัก: Central Plaza Hotel, Zurich / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(7)

วันที่เก้า 9 : ซูริค – อิสระตามอัธยาศัย – เดินทางกลับ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(14)

  อิสระกับการเดินเล่นชมเมืองซูริค โดยราคาแพ็คเก็จได้รวมค่านั่งรถราง รถบัส เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เข้าชมพิธภัณฑ์ฟีฟ่า หรือล่องเรือทะเลสาบแล้ว ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถไฟ

 • 13:15

  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่สิบ 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06:10

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข & ข้อตกลง

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่งและจ่ายเงิน
 • ค่ามัดจำท่านละ 50,000 THB

  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ

   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้อง การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 16 ถึง 29 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการ 50 % แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง (>= AND <=) 1 ถึง 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทั้งหมด ทุกรายที่สามารถยกเลิกได้ มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 10% ของราคาค่าทัวร์เต็มจำนวน
ข้อมูลเอกสารในการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า

   รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปที่ปริ๊นจากคอมพิวเตอร์)

   สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

  สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

  หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

   กรณีเจ้าของกิจการ/ค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ สำเนาใบเสียภาษี (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

    กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

   กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) จากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

   กรณีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว : หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานที่ตั้งกิจการ และรายได้

  เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรับพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรกและไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน)

  หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statements หรือสำเนาสมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้)

  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง) ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) และกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 •  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ

   โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

   ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ชึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ

   ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท)

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (1,000 บาท)

หมายเหตุ
 • บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง

   หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

   เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

   กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

   หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

   ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

PraewpringTravel ตรวจสอบแล้ว

Member Since Feb 2021

เริ่มต้นเพียง ฿134,892
ขอยกเลิกบริการเสริมพักเดี่ยว เติมใจพักร่วมกับท่านอื่นที่บริษัททัวร์จัดให้
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
 • 25000 {{pay_now_price_html}}
เริ่มต้นเพียง ฿134,892
0 บทวิจารณ์
เริ่มต้นเพียง ฿134,892
0 บทวิจารณ์