ไหว้พระ 10 วัด ณ อยุธยา

วันนี้จะพาไปไหว้พระ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” และอาจเป็นเพราะเหตุให้เราเชื่อไว้และการศึกษาแถมอยู่ไม่ได้ไกลกันด้วยลองดูว่าเราจะพาไปไหว้และนมัสการกับวัดทั้ง 10 วัดอนุสาวรีย์พระนครศรีอยุธยากันค่ะ

 

1.วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคลนั้นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดส่วนใหญ่ของวัดที่ได้รับความนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งผู้นำพระนครศรีอยุธยามักจะธรรมดาที่จะพบเห็นได้ทั่วไปเดินทางมายังวัดเป็นจุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถานที่เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้เชื่อถือศรัทธาเข้ามาสักการะนมัสการ … คุณจะรู้ว่าให้การพักผ่อนในที่แห่งนี้โดยไม่ต้องไปที่กรุงเวียนนาจึงจะเป็นเช่นนั้น

                                                                                   

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อนการสถิตปนากรุงศรีอยุธยา ไม่เห็นหลักฐานที่มองเห็นว่าใครเป็นส่วนใหญ่ตามหนังสือพงศาวดารเหนือวิหารแห่งศรัทธาสายน้ำผึ้งเป็นที่ชื่นชอบและพระราชทานชื่อว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ หลวงประเสริฐอักษรนิติก็ได้ว่าสถปนาทุกปีพุทธเจ้าพแนงเชิง และพ.ศ. พ.ศ. 2410 ก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีถึงอยุธยา 26 ปี วัดพนัญเชิงวรวิหาร 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดภูเก็ตพระนครศรีอยุธยาพระวิหารหลวงชั้นการควบคุมเฝ้าระวังแบบมหานิกายจุดเด่นมีสิ่งสำคัญคือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวง พ่อซำปอกงสามารถดูได้ที่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา

                                                                                   

3. วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตรตามตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีหน้าแรกอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเส้นทางของวัดพระศรีสรรเพชญ์มีจุดเด่นที่สำคัญคือวิหารในวิหารภายในเมือง แหล่งที่มาของการกู้คืนอย่างดีมีพระมงคลบตรพิตร ประธานประธานส่วนใหญ่ที่เสียหายตั้งแต่เสียประโยชน์ศรีอยุธยา แต่ส่วนมากจะมีการบูรณะใหม่ทั้งหมดด้วยทองสำริดหุ้มทองตามปัจจุบัน

                                                                                       

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์หรือวัดพระศรีสรรเพชญเป็นอดีตวัดหลวงวิหารโบราณ วัดอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในโบราณสถานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาประจำชึนรางปีพ.ศ. พ.ศ. 2578 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดสำคัญคือเจดีย์ต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ สามองค์ที่วางตัวยาวตลอดไปจนถึงและทิศทางของการเป็นองค์กรแรกทางฝั่งตะวันตก พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระราชามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สรรเสริญ) ที่นี่ใน พ.ศ. 2042 ทรงให้สร้างเจดีย์องค์นั้นอีกครั้ง (องค์กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระราชินีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตกของสมเด็จพระราชินีรามาธิบดีที่ 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เมธาสร้างอีกองค์หนึ่งในฝั่งตะวันตกให้สมเด็จพระราชามาธิบดีที่ 2 ทรงสรรเสริญรวมถึงเป็นสามองค์ตามปัจจุบันวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดประจำวังไม่ได้เป็นพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างจากวัดมหาธาตุสุโขทัยที่มีพระ พระสงฆ์จำพรรษาจะกลายเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังไม่ได้เป็นพระสงฆ์จำพรรษา ในเวลาต่อมา

                                                                                         

5. วัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคยอนเดิมเป็นพระหลวงและกลายเป็นวัดหย่าไปที่กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐วัดนี้ตั้ง ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลเลี้ยวตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่นอกเขตเมืองมาทางการติดตามสมุนไพรเดินมาจากถนนสายเอเชีย แยกถนนโรจนะเพื่อมุ่งเข้าเกาะเมืองพอมาถึงเจดีย์วัดสามวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง วงเวียนมาตามถนนระยะทางประมาณ ๑๕.๕ คุณจะต้องทราบถึงทางเข้าวัดมเหยงคณาสนามกีฬาที่ผนังอุโบสถก่อนด้วยอิฐสีแดงตระหง่านแต่ไกลถึงความเป็นมาของวัดมเหยงครอยไม่ได้เป็นเพราะเป็น เครื่องชี้ถึงความเจริญด้านจิตใจต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ทะนุบำรุงพระบางครั้งอาจสืบต่อมานานจนถึงปีปัจจุบันนี้… มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จักรพรรดิจะดูทุกครั้งภาษาศาสตร์ในชื่อมเหยงคยอน มาจากศัพท์บาลีว่ามหิยังคยันเนินเขาหรือเนินดิน พิจารณามุมมองของวัดมเหยงควิจารณ์ก็เห็นเข้าเพราะวัดมเหยงตั้นโดย ส่วนส่วนพุทธาวาสเลยทีเดียวเนินสูงชื่อมเหยงคโอนชื่อสถานที่และพระธาตุสำคัญที่รู้จักกันในชื่อว่ามหิยังคณาจารย์ด้วย

                                                                                       

6. วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นพระวิหารหลวง ในอดีต วัดราชบูรณะ อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างในรูปแบบ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หลวงขุนพะงั่ว พ.ศ. 1917 ในฐานะแล้วเสร็จ ทรงค้นหาสวรรคตเสียก่อนและอีกครั้งจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวรโดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ พ.ศ. พ.ศ. 2470 เป็นวัดมหาธาตุนั้นอาจจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วรักษาวัดที่ผู้นำเมืองและวัฒนธรรมจัดพิธีการต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวัดในโบราณสถานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุศูนย์กลางพระนคร และเป็นส่วนสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีที่โบสถ์แห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนและเป็นถูก… ทิ้งข่าวลงหลังเสียกรุง ครั้งที่ 2

                                                                                         

7. วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราชเดิมชื่อวัดมัสยิดราชเป็นอดีตพระวิหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องกันที่วัดโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดธรรมิกราช ติดตั้งโดยพระยาธรรมิกราชโอรสโดยไม่ต้องใช้สายน้ำผึ้งที่ระบบปฏิบัติการ อาจเป็นที่ตั้งของสถปนากรุงศรีอยุธยาซึ่งเดิมชื่อวัดมุขราชต่อมาได้เปลี่ยนตามเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมมิกราชมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นวัดที่ค้นพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับได้ เศียรชื่อเสียงสำริดที่สำคัญที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศหลายแห่งอย่างเป็นทางการได้รำลึกถึงพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ที่หาชมมากที่สุดเพราะส่วนใหญ่ที่ที่ ที่เห็นคือวัดที่มีรูปปูนปั้นเป็นช้างในสมัยสุโขทัยเรียกว่าวัดช้างซึ่งในวัดที่มีสิงห์เดิมล้อมรอบถึง 52 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 20 คนปัจจุบันยังคงมีวัดพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง พระครูสมุยธรรมภณเป็นเจ้าอาวาส

                                                                                         

8. วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงและแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระหลวงเหมือนที่ใหญ่โตและอีกวัดหนึ่ง ตามตำนานว่าสมเด็จพระราชารามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงโครงสร้างของที่นี่มีชื่อที่ตั้งอยู่ในพงศาวดารว่า “ตำบล เวียงเล็ก หรือ เวียงเหล็ก” ครันเมื่อสถปนากรุงศรีอยุธยาแล้วถึงพ.ศ. 1896 ขอโปรดให้สร้างวัดขึ้นเป็นพระราชกฤษฎีกา ณ ตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานข้อมูลมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิม และต่อมาองค์ต่อๆ มาโปรดโปรดให้สร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติมขึ้นอีกจนเป็นที่สูญเสียกรุงฯ ในปีพ.ศ. 2439 .ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์เป็นอีกวัดหนึ่งที่ชั้นล่างถูกข้าศึกทำลายเหมือนวัดอื่นๆ ในปัจจุบันจึงมีโบราณสถานที่ไว้ชมอีกมากมาย

                                                                                           

9. วัดราชบูรณะ

ราชบูรณะบริเวณตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยาหน้าแรกพระนครศรีอยุธยาที่เชิงเชิงสะพานป่าถ่าน ที่เหลือวัดมหาธาตุทางช่องคลอดและสำรวจวิหารโบราณอีกทีหนึ่งวัดที่ใหญ่และมีความโดดเด่นมากที่สุดในพระนครศรีอยุธยาสร้างโดยสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยาในพ.ศ. 2510 วัดราชบูรณะอีกครั้งและมีชื่อเสียงอีกครั้งการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่ง ลักอบขุดเจาะภายในพระปรางค์ประธานในพ.ศ. 2499 และลักขโมยทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายมากมายที่นี่ไปอีกครั้งที่ชั้นล่างของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมโรงงานขุดแต่งแต่งต่อพบกับสมบัติสมบัติที่หลงเหลืออยู่และจำนวนมากมายมากมายในปัจจุบันสมบัติสมบัติภายในการสืบสวนถูกสอบสวนห้องราชอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

                                                                                   

10. วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดในรูปแบบต่างๆ อยุธยา ตอนปลายเมืองพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันตกนอกเกาะเมือง วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดในเว็บไซต์ สมัยปราสาททอง พ.ศ. 2173 โดยเดิมที่ตั้งของวัด บางครั้งเคยเป็นที่อยู่ของจักรพรรดิอีกครั้งจนถึงพระชนม์ระบบที่ปราสาทปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ของพระองค์เองได้เสวยราชสมบัติจึงส่งผลให้วัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศ ผลบุญนี้ให้กับแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งและอีกประการหนึ่งวัดที่แสดงถึงชัยชนะแห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยเหตุที่ทำให้มีรูปแบบที่มาจากหมู่บ้านนครวัด

สถานที่วัดที่เอามาฝากทั้ง 10 วัดแล้วที่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และวัดอื่นๆ และที่ขาดไม่ได้มาอยุธยาต้องแวะก็คือ ” ตลาดน้ำอโยธยา ” ที่นี่ถือเป็นจุดถ่ายรูปและเดินเที่ยวซื้อ ของกินทั้งขนมอาหารเรียกว่ารวมศูนย์อาหารก็ว่าได้มาที่นี่ที่เดียว

ขอบคุณค่ะ

About the author: Guide Toechok

Remember that happiness is a way of travel, not a destination. – Roy M. Goodman
จงจำไว้ว่า ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

Get involved!

Comments

No comments yet