ตามรอยพระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย – เนปาล

เที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ตามรอยศรัทธา 4 สังเวชนียสถาน

สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศ อินเดีย และ เนปาล

 

01. ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ)

สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล ภาษาทางราชการเรียกว่า “ลุมมินเด” แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ยังเรียกว่า “ลุมพินี” ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

 

02. พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้)

สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีอีกชื่อเรียก คือ วัดมหาโพธิ อยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สัญลักษณ์ที่สำคัญของพุทธคยาคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ บริเวณโดยรอบพุทธคยาก็เป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมถึง วัดไทยพุทธคยา วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2545

03. สารนาถ (สถานที่แสดงปฐมเทศนา)

เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา รู้จักกันในชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” บริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถให้พระอรหันต์ ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

 

04. กุสินารา (สถานที่ปรินิพพาน)

เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญ คือสถูปใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและซากศาสนสถานโบราณที่อยู่รอบๆ

 

 

อินเดีย ถือว่าเป็นแดนดินถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนา อินเดียในสมัยพุทธกาล เรียกว่า “ชมพูทวีป” ซึ่งแปลว่า “ทวีปแห่งไม้หว้า” เพราะมีต้นหว้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนแห่งนี้ อาณาจักรที่เรียกว่า ชมพูทวีป ซึ่งรวมเขตประเทศเนปาล อินเดีย ภูฏาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังคลาเทศ โดยอาณาเขตของชมพูทวีปหลายแห่งล้วนเต็มไปด้วยรอยพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขณะเดียวกันก็ทรงประทับรอยพระบาท คือ พระธรรม ไว้ในใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ยังสายธาราแห่งพระธรรมอันชุ่มชื่นราดรดดับไฟแห่งกองทุกข์ของมหาชน และแผ่ออกมานอกเหนือเขตชมพูทวีปมายังประเทศต่างๆ มากมายในปัจจุบัน

About the author: Guide Toechok

Remember that happiness is a way of travel, not a destination. – Roy M. Goodman
จงจำไว้ว่า ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

Get involved!

Comments

No comments yet